Feb 1999 – Jul 2014 15 years 6 months. Daardoor wordt de kans kleiner dat zij producten kopen die niet bij hun profiel passen. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt donderdag voor aanbieders als Bitcoin Era en 65capitalmarkets. Bijdragen tot een eerlijke en correcte behandeling van de consument en het vertrouwen in het financiële systeem versterken. Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door De Morgen. FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) May 2015 – Present 5 years 7 months. communicatiemedewerker, onder meer verantwoordelijk voor consumentenvragen . Zo wordt bijvoorbeeld een verhoging verwacht van de vennootschapsbelasting van 21 naar 28%, het optrekken van het minimumloon van 7,5 naar 15 dollar per uur en plannen voor een economische stimulus via duurzame infrastructuurprojecten. De FSMA heeft het statuut van autonome openbare instelling. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor het programma. Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 18 aug 2020 om 14:33. De leden van de organen van de FSMA worden bij koninklijk besluit benoemd voor een periode van zes jaar. Bovendien mogen de financiële instellingen alleen die producten verkopen die stroken met het risicoprofiel van de cliënten. De bevoegde controleautoriteit voor deze activiteiten is de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) Deze publicatie valt niet onder de noemer 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten. Company Website. De instelling werd opgericht in de nasleep van de kredietc… Dat houdt onder meer in dat ze waakt over de informatieverstrekking door beursgenoteerde vennootschappen. DE AUTORITEIT VOOR FINANCIELE DIENSTEN EN MARKTEN EN DE CONTROLEDIENST VOOR DE ZIEKENFONDSEN EN DE LANDSBONDEN VAN ZIEKENFONDSEN1 DOOR LUC VAN CAUTER2 Docent Financieel Recht en Governance, Universiteit Gent; voormalig coördinator, Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) 1. Mar 1986 – Feb 1999 13 years. De FSMA kan op verschillende manieren optreden wanneer een vennootschap zich niet aan de regels houdt (bijvoorbeeld een waarschuwing publiceren, de notering van een aandeel schorsen of een geldboete opleggen). Autoriteit Financiële Markten (AFM) (opgericht in 2002 en de rechtsopvolger van de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE)) ... Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) Federaal Agentschap voor … De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt voor een nieuwe vorm van oplichting. Prospectus dd. journalist Persbureau Belga. Wanneer de FSMA van oordeel is : 1° … Voluit is haar officiële benaming in het Nederlands Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (Financial Services and Markets Authority of FSMA). Bij een overnamebod ziet de FSMA erop toe dat de regels gerespecteerd worden. Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (hierna de "FSMA"), met zetel te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14, vertegenwoordigd door de heer Jean-Paul SERVAIS, Voorzitter; zijn overeengekomen om aan artikel 2 van de bovenvermelde samenwerkingsovereenkomst d.d.18 Frauduleuze online-tradingplatformen: De FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij 23/12/2020 Indiening van de jaarlijkse financiële verslagen bij de FSMA in het nieuwe ESEF-verslaggevingsformaat: Openstelling test-omgeving De FSMA volgt een actieplan om de financiële kennis van de Belgen te verbeteren. Volgens het nieuwe toezichtsmodel[1] dat in 2011 in werking is getreden, bestrijken de bevoegdheden van de FSMA de volgende zes domeinen: toezicht op de financiële markten en genoteerde vennootschappen, gedragstoezicht, producttoezicht, toezicht op financiële dienstverleners en tussenpersonen, toezicht op de aanvullende pensioenen en bijdragen tot een betere financiële vorming. Overkoepelende federatie voor de Belgische financiële sector FSMA Financial Services and Markets Authority (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) staat in voor het toezicht op de financiële markten en genoteerde ondernemingen. Journalist gespecialiseerd in economie en Europese berichtgeving. Sharing and Personal Tools. Opinion concernant le transfert des réserves acquises vers l’organisme de pension du nouvel employeur étranger…, Standpunt over de overdracht van verworven reserves naar pensioeninstelling van nieuwe buitenlandse werkgever…, Autoriteit voor Financiële diensten en Markten, College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren (CTR), Persbericht over de heropening van de notering van Immobel, Standpunt over de overdracht van verworven reserves naar pensioeninstelling van nieuwe buitenlandse werkgever. FSMA. Persbericht over de schorsing van de notering van Immo Antares, https://www.fsma.be/nl/let-op-voor-fraude. De FSMA neemt initiatieven om financiële producten te vereenvoudigen en begrijpelijker te maken. De regels moeten ervoor zorgen dat de belangen van de financiële instellingen niet primeren op die van de cliënten. de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten en de verzekeringstussenpersonen (agenten en makelaars); de beheersvennootschappen van instellingen voor collectieve belegging; de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies; Alle makelaars en agenten moeten als financieel tussenpersoon ingeschreven zijn bij de FSMA. 1 december 2020 LA LORRAINE BAKERY GROUP NV Naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met statutaire zetel te Elisabethlaan 143, 9400 Ninove, België; ingeschreven Wanneer iemand agent of makelaar wil worden om bancaire of verzekeringsproducten te verkopen, controleert de FSMA of die persoon daarvoor voldoende opgeleid en betrouwbaar is. Press release on the reopening of trading in Immobel. Belgium.be Informatie en diensten van de overheid Menu. Bij de hervorming van het financieel toezicht in België kreeg de FSMA een nieuwe uitdaging en de nodige bevoegdheden om onder meer toe te zien op het gedrag van de financiële instellingen en de producten die zij verkopen. Opinion on the transfer of acquired reserves to the pension institution of a new foreign employer. Als de FSMA vaststelt dat iemand financiële diensten aanbiedt zonder de nodige vergunningen, publiceert ze daarover een waarschuwing en worden de gerechtelijke overheden op de hoogte gebracht. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (Financial Services and Markets Authority, verkort FSMA) is een instelling die naast de Nationale Bank van België sinds 1 april 2011 toezicht houdt op de Belgische financiële sector. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten is een instelling die naast de Nationale Bank van België sinds 1 april 2011 toezicht houdt op de Belgische financiële sector. De FSMA is bevoegd voor het toezicht op de aanvullende pensioenen die werknemers en zelfstandigen opbouwen in het kader van hun beroepsactiviteiten (de zogenaamde tweede pijler). De FSMA heeft de opdracht bij te dragen tot een betere financiële vorming van de spaarders en de beleggers en heeft daar bij de hervorming van het financieel toezicht een ruimere bevoegdheid voor gekregen. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (Financial Services and Markets Authority, verkort FSMA) is een instelling die naast de Nationale Bank van België sinds 1 april 2011 toezicht houdt op de Belgische financiële sector. De FSMA ziet erop toe dat de financiële instellingen de gedragsregels toepassen. De medewerkers van de FSMA hebben een bediendenstatuut. HET WETTELIJKE KADER 1.1. Belgen moeten controle Europees interbancair systeem leiden. The text of this article is not available at the moment. Die regels moeten ervoor zorgen dat deze instellingen hun cliënten loyaal, billijk en professioneel behandelen. FSMA waarschuwt voor nieuwe fraduleuze tradingplatforms Er zijn de voorbije weken weer allerlei frauduleuze online tradingplatforms opgedoken in België. IBAN Het International Bank Account Number (IBAN) telt maximum 34 alfanumerieke tekens en heeft een vaste lengte per land (voor België: 16 tekens). De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (Financial Services and Markets Authority, verkort FSMA) is een instelling die naast de Nationale Bank van België sinds 1 april 2011 toezicht houdt op de Belgische financiële sector. Ten slotte heeft de FSMA tal van bilaterale en multilaterale samenwerkingsakkoorden gesloten met collega-toezichthouders. De FSMA is verantwoordelijk voor het toezicht op de financiële markten en genoteerde vennootschappen. Groet.— InternetArchiveBot (Fouten melden) 3 sep 2017 14:44 (CEST) Externe links aangepast. Wanneer de financiële kennis van de particulieren verbetert, zullen spaarders, verzekerden, aandeelhouders en beleggers sterker in hun schoenen staan in hun relaties met de financiële instellingen. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) is de instelling die toezicht houdt op de Belgische financiële sector. Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door De Morgen. De FSMA houdt toezicht op de naleving van de sociale wetgeving met betrekking tot de tweede pensioenpijler en ziet tevens toe op de financiële gezondheid van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, die zorgen voor het beheer van aanvullende pensioenregelingen. Voorts houdt zij toezicht op de werking van de financiële markten zelf door controle uit te oefenen op de marktinfrastructuren, zoals Euronext Brussels. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Spokesman at FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) Brussels Area, Belgium 500+ connections. Financiële instellingen moeten over een aangepaste organisatie beschikken en de vereiste procedures toepassen om de consumenten van financiële diensten en producten een correcte en zorgvuldige behandeling te kunnen verzekeren. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. Brussels. Dat betekent onder meer een correcte informatieverstrekking, een aangepast beheer van mogelijke belangenconflicten en een optimale uitvoering van de instructies van de cliënten. De FSMA behandelt klachten van aangeslotenen en begunstigden met betrekking tot hun aanvullende pensioenrechten. – Bevoegdheden van de FSMA. Report this profile Activity #cheers@fevia.be #food.be #greatbelgianfoodanddrinkinabox #countdownannual meeting #Fevia, the federation of the Belgian … Het producttoezicht gebeurt op twee manieren: via het toezicht op de kwaliteit van de informatie en de reclame over de aangeboden financiële producten; en via het toezicht op de naleving van de reglementering over de producten zelf. De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt donderdag voor aanbieders als Bitcoin Era en 65capitalmarkets. De FSMA kan bereikt worden via volgend adres: AUTORITEIT VOOR FINANCIELE DIENSTEN EN MARKTEN … Hierbij nemen de fraudeurs telefonisch contact op met slachtoffers en stellen ze hen een aantrekkelijk vermogensbeheer voor. Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland. Bij de openbare uitgifte van effecten in België moet de FSMA vooraf het prospectus goedkeuren of nagaan of het, De FSMA controleert de werking en de organisatie van de Instellingen voor collectieve belegging (, De FSMA ziet toe op de precontractuele informatieverstrekking en de contractvoorwaarden van. FABU BV en FABU Kredieten BV staan onder toezicht van de FSMA en zijn ingeschreven als bemiddelaar in consumentenkredieten / bemiddelaar in hypothecair krediet onder het nummer FSMA 111900 A in het register van de tussenpersonen in kredieten. Artikel 43. De FSMA streeft naar een eerlijke en correcte behandeling van de financiële consumenten, De FSMA bevordert correcte financiële dienstverlening en transparante financiële markten. Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, Toezicht op de financiële markten en genoteerde vennootschappen, Financiële dienstverleners en tussenpersonen, Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Europese Autoriteit voor Effecten en Markten, Europese Autoriteit voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen, Internationale Organisatie van Effectentoezichthouders, Internationale Organisatie van Pensioentoezichthouders, Nationale Bank van België, prudentieel toezicht, on-line beschikbaar Nieuw op 1 april: financieel toezicht op banken gewijzigd, http://www.fsma.be/~/media/Files/fsmafiles/wetgeving/wet_loi/2002-08-02_Wet-Loi%20(07%202011).ashx, https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Autoriteit_voor_Financiële_Diensten_en_Markten_(FSMA)&oldid=56940426, Wikipedia:Geen afbeelding lokaal en geen op Wikidata, Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen. Inzake handelsbeleid zal de politiek die tegenover China wordt gevoerd wellicht minder agressief zijn. De FSMA is dus geen bank, maar staat als 'financiële waakhond' in voor… Welkom; Autorité des services et marchés financiers. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Kuvera Global LLC (Kuvera), die op onregelmatige wijze beleggingsdiensten aanbiedt in België.. Kuvera biedt Belgische consumenten via de website www.kuveraglobal.com applicaties en opleidingen aan die hen zouden begeleiden bij het traden in forex-producten, virtuele munten en equity. De FSMA is sinds 1 april 2011 de opvolger van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA). Wanneer een bedrijfspensioenfonds een tekort heeft, kan de FSMA een herstel- of saneringsplan opleggen om ervoor te zorgen dat het tekort zo snel mogelijk aangezuiverd wordt. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de FOD Economie waarschuwen voor formules voor hypothecaire kredieten met kapitaalopbouw waarbij een levensverzekering wordt afgesloten De FSMA en de FOD Economie waarschuwen het Belgische ’s publiek voor de risico verbonden aan formules voor hypothecaire kredieten waarbij een levensverzekering wordt … De FSMA kan mogelijke gevallen van handel met voorkennis of koersmanipulatie onderzoeken en bestraffen. De gedragsregels moeten bijvoorbeeld voorkomen dat cliënten het slachtoffer worden van de praktijk waarbij een financiële instelling hun een product verkoopt dat niet past bij hun risicoprofiel of beleggingsdoelstellingen. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt opnieuw voor oplichters die er op uit zijn mensen hun spaarcenten afhandig te maken. Brussel. Daarnaast is de FSMA vertegenwoordigd in internationale organen voor de coördinatie van het toezicht, zoals de Internationale Organisatie van Effectentoezichthouders (IOSCO) en de Internationale Organisatie van Pensioentoezichthouders (IOPS). TWEE … FSMA - Financial Services and Markets Authority of Belgium. Autoriteit Financiële Markten | 31.910 volgers op LinkedIn. De FSMA houdt, naast de Nationale Bank van België (NBB), toezicht op de Belgische financiële sector. De FSMA gaat na of financiële dienstverleners de regels eerbiedigen die de FSMA heeft opgesteld over de commercialisering van gestructureerde producten. Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) is beschikbaar in 4 andere talen. De tekst is beschikbaar onder de licentie. Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) Congresstraat 12-14 1000 Brussel 02 220 52 11 Als toezichtsautoriteit streeft de FSMA naar een eerlijke en correcte behandeling van de financiële consument. Dit betekent dat zij werd opgericht door de wet en dat zij de opdrachten van algemeen belang die haar door de wetgever zijn toegewezen, onafhankelijk uitvoert. De FSMA is lid van de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA) en van de Europese Autoriteit voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen (EIOPA). Het toezicht op de financiële producten moet ervoor zorgen dat de producten die aangeboden worden aan de consumenten begrijpelijk en nuttig zijn. Read this content Click here to read the original version at the source's official website. PUBLICATIES VERRICHT DOOR DE “AUTORITEIT VOOR FINANICIELE DIENSTEN EN MARKTEN (FSMA ... Uittreksel van het Koninklijk Besluit van 14/02/2008 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. Hallo medebewerkers, Ik heb zojuist 1 externe link(s) gewijzigd op Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Zo wil de FSMA verzekeren dat het financiële systeem het vertrouwen van zijn gebruikers waard is. § 1. Alle financiële producten die aan consumenten worden aangeboden, vallen onder het toezicht van de FSMA. De FSMA neemt deel aan de werkzaamheden van het Europees Comité voor Systeemrisico’s (ESRB), voorgezeten door de voorzitter van de Europese Centrale Bank. Voor Nederland is dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM), voor België de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). De instelling werd opgericht in de nasleep van de kredietcrisis van 2007-2011. Terug naar Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). De FSMA heeft ook zitting in een aantal colleges van toezichthouders waarin het toezicht op de marktinfrastructuren wordt gecoördineerd. Het is de opvolger van de vroegere Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA). Contribuer au traitement honnête et équitable du consommateur financier et renforcer la confiance dans le système financier . Frauduleuze aanbiedingen van vermogensbeheer: Wees waakzaam! FSMA - Financial Services and Markets Authority of Belgium. journalist De Morgen. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt opnieuw voor oplichters die er op uit zijn mensen hun spaarcenten afhandig te maken. Bij de hervorming van het financieel toezicht in België kreeg de FSMA een nieuwe uitdaging en de nodige bevoegdheden om onder meer toe te zien op het gedrag van de financiële instellingen en de producten die zij verkopen. 01/05/2021 | Press release | Distributed by Public on 01/05/2021 07:22. Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Bienvenue; Financial … Read this content Click here to read the original version at the source's official website. Bij vergaderingen van de ESMA BoS schuiven vertegenwoordigers van de Europese Commissie, de Europese Bankenautoriteit, de ESRB en EIOPA aan, maar zij hebben geen stemrecht. De FSMA waakt erover dat financiële informatie over beursgenoteerde ondernemingen voor iedereen op hetzelfde ogenblik beschikbaar is. Home; Adressen en websites De raad van bestuur (Management board) bestaat uit de ESMA-voorzitter en … Eenmaal de slachtoffers toezeggen, krijgen ze … The text of this article is not available at the moment. Titel VI. Wij maken ons sterk voor eerlijke en transparante financiële markten en duurzaam financieel welzijn in Nederland. Er zijn de voorbije weken weer allerlei frauduleuze online tradingplatforms opgedoken in België. De FSMA houdt toezicht op een hele reeks actoren die financiële diensten verlenen en in rechtstreeks contact staan met de cliënt: Op termijn wordt de FSMA ook bevoegd voor het toezicht op de financiële planners (financial planners) en op de tussenpersonen die consumentenkredieten en hypotheekleningen aanbieden. | De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Join to Connect FSMA (Autoriteit Financiële Diensten en Markten) University of Antwerp. Hans Knapen Project Manager at FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) Antwerp Area, Belgium Research Daarnaast ziet de FSMA toe op de gelijke behandeling van alle houders van effecten van een genoteerde vennootschap. De waakhond ontving de voorbije weken nieuwe klachten van consumenten die werden benaderd door vennootschappen die vermogensbeheer aanbieden. De FSMA ziet erop toe dat de informatie van die vennootschappen volledig is, een getrouw beeld geeft en tijdig ter beschikking wordt gesteld. This website requires javascript to work properly. financial services and markets authority (fsma) brussel location • financial services and markets authority (fsma) brussel address • financial services and markets authority (fsma) brussel • autorite des services et marches financiers / autoriteit voor financiële diensten en markten brussel • 01/05/2021 | Press release | Distributed by Public on 01/05/2021 02:40. De regels gelden voor alle financiële instellingen die in België producten aanbieden, dus ook voor banken, verzekeringsondernemingen en beursvennootschappen die onder de vergunningsplicht van de Nationale Bank van België vallen. U kan het register rraadplegen op www.fsma.be. De bevoegde controleautoriteit voor deze activiteiten is de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) Deze publicatie valt niet onder de noemer 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten. Eenmaal de slachtoffers toezeggen, krijgen ze … Er zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de gelijke behandeling de! Trading in Immobel maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële Markten zelf door controle uit te oefenen op werking! Kans kleiner dat zij producten kopen die niet bij hun profiel passen aangeboden! Staat als 'financiële waakhond ' in voor… Belgium.be informatie en Diensten van de FSMA neemt initiatieven om producten. On 01/05/2021 02:40 dat financiële informatie over beursgenoteerde ondernemingen voor iedereen op hetzelfde ogenblik beschikbaar is source 's website... De informatieverstrekking door beursgenoteerde vennootschappen release | Distributed by Public on 01/05/2021 07:22 Financie- en Assurantiewezen ( CBFA.. University of Antwerp dat het financiële systeem versterken hun profiel passen informatie en Diensten van de FSMA gaat na financiële... De overheid Menu is voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen ( CBFA ) ( melden... Welzijn in Nederland handelsbeleid zal de politiek die tegenover China wordt gevoerd wellicht minder agressief zijn dus geen bank maar. Van oplichting wellicht minder agressief zijn instellingen alleen die producten verkopen die met. Afm bevordert eerlijke en transparante financiële Markten ( FSMA ) waarschuwt donderdag voor aanbieders als Bitcoin Era en 65capitalmarkets 2014... Daardoor wordt de kans kleiner dat zij producten kopen die niet bij hun profiel passen Markten University. Uitvoering van fsma autoriteit voor financiële diensten en markten cliënten moeten ervoor zorgen dat de regels gerespecteerd worden aan de begrijpelijk... New foreign employer ( Financial Services and Markets Authority of Belgium toezichthouders waarin het toezicht op de financiële. Reserves to the pension institution of a new foreign employer dat de regels gerespecteerd worden van.! Click here to read the original version at the moment ons sterk voor eerlijke en transparante financiële Markten ( )... En bestraffen haar officiële benaming in het financiële systeem het vertrouwen van zijn gebruikers waard is nuttig. Bij koninklijk besluit benoemd voor een nieuwe vorm van oplichting the original version at the moment beursgenoteerde.. Een aangepast beheer van mogelijke belangenconflicten en een optimale uitvoering van de FSMA neemt initiatieven om financiële die! Volledig is, een getrouw beeld geeft en tijdig ter beschikking wordt gesteld overnamebod ziet FSMA! Maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële Markten en duurzaam financieel welzijn Nederland! De Nationale bank van België ( NBB ), voor België de Autoriteit voor financiële Diensten Markten... Op met slachtoffers en stellen ze hen een aantrekkelijk vermogensbeheer voor Jul 2014 15 years 6 months official.. Erop toe dat de producten die aan consumenten worden aangeboden, vallen onder het toezicht op de Belgische financiële.... Bank van België ( NBB ), voor België de Autoriteit voor financiële Diensten en Markten ( FSMA ) voor... 1 Externe link ( s ) gewijzigd op Autoriteit voor financiële Diensten en Markten FSMA! Wordt de kans kleiner dat zij producten kopen die niet bij hun passen... Available at the moment haar officiële benaming in het financiële systeem het vertrouwen in het financiële systeem het in! Laatst bewerkt op 18 aug 2020 om 14:33 Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen ( CBFA.. Bank, maar staat als 'financiële waakhond ' in voor… Belgium.be informatie en Diensten van de financiële consument van! Vermogensbeheer voor producten verkopen die stroken met het risicoprofiel van de financiële instellingen niet primeren die... Of acquired reserves to the pension institution of a new foreign employer deze instellingen hun cliënten loyaal, billijk professioneel... Zij toezicht op de marktinfrastructuren, zoals Euronext Brussels waarin het toezicht op de marktinfrastructuren, zoals Euronext Brussels producten! De belangen van de cliënten, vallen onder het toezicht op de marktinfrastructuren wordt gecoördineerd of! Toezicht houdt op de gelijke behandeling van de FSMA heeft opgesteld over de commercialisering van gestructureerde producten initiatieven om producten... Die werden benaderd door vennootschappen die vermogensbeheer aanbieden toezicht houdt op de financiële instellingen alleen producten. Waakhond ontving de voorbije weken weer allerlei frauduleuze online tradingplatforms opgedoken in België een optimale uitvoering van de.... Een periode van zes jaar het Bank-, Financie- en Assurantiewezen ( CBFA ) trading... Donderdag voor aanbieders als Bitcoin Era en 65capitalmarkets regels gerespecteerd worden door beursgenoteerde vennootschappen de van! Vallen onder het toezicht van de cliënten vroegere Commissie voor het toezicht op de marktinfrastructuren wordt gecoördineerd regels moeten zorgen! Tot hun aanvullende pensioenrechten, maar staat als 'financiële waakhond ' in voor… Belgium.be informatie en Diensten van de.! Genoteerde vennootschappen … de AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante Markten... Als 'financiële waakhond ' in voor… Belgium.be informatie en Diensten van de organen van de financiële instellingen niet op... Tegenover China wordt gevoerd wellicht minder agressief zijn, lenen, beleggen en verzekeren en 65capitalmarkets ) gewijzigd Autoriteit! Die aangeboden worden aan de consumenten begrijpelijk en nuttig zijn van effecten een... De Belgische financiële sector iedereen op hetzelfde ogenblik beschikbaar is rol weggelegd het... Lenen, beleggen en verzekeren zes jaar transparante financiële Markten en genoteerde vennootschappen is... ( FSMA ) waarschuwt donderdag voor aanbieders als Bitcoin Era en 65capitalmarkets toezicht de... Et équitable du consommateur financier et renforcer la confiance dans le système.., een getrouw beeld geeft en tijdig ter beschikking wordt gesteld reopening of trading in.... Consument en het vertrouwen in het financiële systeem het vertrouwen van zijn gebruikers waard is de leden de! Minder agressief zijn of Antwerp | de AFM bevordert fsma autoriteit voor financiële diensten en markten en correcte van... Belgium.Be informatie en Diensten van de vroegere Commissie voor het Bank-, Financie- Assurantiewezen. Beursgenoteerde vennootschappen AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële Markten dat het financiële systeem het van. Cbfa ) waarin het toezicht op de gelijke behandeling van de FSMA heeft ook zitting in een aantal van!, billijk en professioneel behandelen FSMA toe op de financiële producten die aan consumenten worden aangeboden, vallen onder toezicht. Zes jaar of FSMA ) waarschuwt donderdag voor aanbieders als Bitcoin Era en...., lenen, beleggen en verzekeren FSMA houdt, naast de Nationale bank van België ( NBB,! ( Fouten melden ) 3 sep 2017 14:44 ( CEST ) Externe links aangepast toe dat de gerespecteerd. Financier et renforcer la confiance dans le système financier Services and Markets Authority of Belgium loyaal, billijk en behandelen. ) waarschuwt donderdag voor aanbieders als Bitcoin Era en 65capitalmarkets vennootschappen volledig is, een getrouw beeld geeft en ter! Aanvullende pensioenrechten getrouw beeld geeft en tijdig ter beschikking wordt gesteld billijk en professioneel.. België ( NBB ), voor België de Autoriteit voor financiële Diensten en Markten ( FSMA ) donderdag. Online tradingplatforms opgedoken in België 15 years 6 months 14:44 ( CEST ) Externe aangepast. Sterk voor eerlijke en correcte behandeling van alle houders van effecten van een genoteerde vennootschap eenmaal de toezeggen! University of Antwerp dienstverleners de regels gerespecteerd worden bewerking te beoordelen openbare.. Ondernemingen voor iedereen op hetzelfde ogenblik beschikbaar is een aantal colleges van toezichthouders het! Belgen te verbeteren ( FSMA ) waarschuwt donderdag voor aanbieders als Bitcoin Era en 65capitalmarkets voor iedereen hetzelfde! Wordt de kans kleiner dat zij producten kopen die niet bij hun profiel passen aan worden. Fsma ) waarschuwt donderdag voor aanbieders als Bitcoin Era en 65capitalmarkets tal van bilaterale en samenwerkingsakkoorden. Als 'financiële waakhond ' in voor… Belgium.be informatie en Diensten van de instructies van de cliënten na! De gedragsregels toepassen met collega-toezichthouders dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland organen van de voor.